Personal Web Page


Ambulancia klinickej logopédie - PaedDr.Katarína Púllová, klinický logopéd a afaziológ


* PORUCHY VÝSLOVNOSTI HLÁSOK (dyslália)                                                   * ONESKORENÝ VÝVIN REČI        
* VÝVINOVÁ DYSFÁZIA                                                                                       * RÝCHLA REČ

* ZAJAKAVOSŤ (balbuties) u detí a dospelých                                                          * FUFNAVOSŤ (rinolália)
* PORUCHY REČI PRI OCHORENIACH MOZGU                                                  * PORUCHY REČI PRI DETSKEJ  MOZGOVEJ OBRNE
  (cievne mozgové príhody, nádory, zápaly, úrazy, demencie)
                                      * PORUCHY REČI PRI RÁZŠTEPOCH (palatolália)  
* PORUCHY UČENIA (čítania, písania, počítania)                                                     * HYPERAKTIVITA - ADHD (poruchy pozornosti)
* MYOFUNKČNÉ PORUCHY(dýchanie ústami, nadmerné slinenie,                            * OSLABENÉ DIELČIE FUNKCIE (hmat, orientácia v priestore a na tele, zraková a sluchová
   nesprávne prehĺtanie, žuvanie a sanie, nesprávny rast zubov,                                         pozornosť, pamäť a diferenciácia, intermodalita, serialita)
   narušený vývin sánky a čeľuste, nesprávne držanie tela)                                                                

                                                                                                                                                                                                                                Dovolenka
NEORDINUJEM od 18.07.2016 do 27.07.2016 a od 29.07.2016 do 05.08.2016
 

MC Teslova vchod

Amb.klin.logopédie - prízemie

Budova Medicínskeho centra - Teslova 33Budova Medicínskeho centra

Budova Medicínskeho centra

 

Email:  logoped@chello.skCopyright © 2010 by Liber. All rights reserved.

Site Last Updated sobota, február 01, 2014. 18:39:08