Personal Web Page


Ambulancia klinickej logopédie - PaedDr.Katarína Púllová,klinický logopéd a afaziológ


* PORUCHY VÝSLOVNOSTI HLÁSOK (dyslália)                                                   * ONESKORENÝ VÝVIN REČI        
* VÝVINOVÁ DYSFÁZIA                                                                                       * RÝCHLA REČ

* ZAJAKAVOSŤ (balbuties) u detí a dospelých                                                           * FUFNAVOSŤ (rinolália)

*PORUCHY REČI PRI DETSKEJ MOZGOVEJ OBRNE                                                                                                         
* PORUCHY REČI PRI OCHORENIACH MOZGU
(cievne mozgové príhody, nádory, zápaly, úrazy, demencia                            * PORUCHY UČENIA (čítania, písania, počítania)                                                                                                                     * PORUCHY REČI PRI RÁZŠTEPOCH (palatolália)  


* HYPERAKTIVITA - ADHD (poruchy pozornosti)
                                          

* MYOFUNKČNÉ PORUCHY(dýchanie ústami, nadmerné slinenie, nesprávne prehĺtanie, žuvanie a sanie, nesprávny rast zubov,   narušený vývin sánky a čeľuste, nesprávne držanie tela)  
 
                       
 * OSLABENÉ DIELČIE FUNKCIE (hmat, 
orientácia v priestore a na tele, zraková a  sluchová, pozornosť, pamäť a diferenciácia, intermodalita, serialita)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                              

                                                                                                                                                                                                                                 

MC Teslova vchod

Amb.klin.logopédie - prízemie

Budova Medicínskeho centra - Teslova 33Budova Medicínskeho centra

Budova Medicínskeho centra

 

Email:  logoped@chello.skCopyright © 2010 by Liber. All rights reserved.

Site Last Updated sobota, február 01, 2014. 18:39:08